Step 1.  點擊「使用者名稱」(右上角)

Step 2.  點擊「個人中心

Step 3.  選擇「銀行卡」頁籤

Step 4.  點擊「添加 / 刪除 銀行帳戶」設定您的提現帳戶資訊